Vermogensbeheer Verantwoord Beleggen

 

Alpha Vermogensbeheer Verantwoord Beleggen promoot ecologische en sociale kenmerken, maar heeft geen duurzame beleggingsdoelstelling. Hierbij streven wij ernaar om (de gevolgen van) klimaatverandering te beperken, maar ook verbetering op het gebied van sociale thema’s en van arbeidsomstandigheden. Ook wordt er gestreefd om de praktijken van goed bestuur (‘good governance’) van bedrijven te bevorderen. Daarom beperken we onze investeringen in beleggingsfondsen die beleggen in bedrijven die voor een bepaald gedeelte van hun intrinsieke waarde beleggen in bedrijven die (een deel van) de omzet halen uit het winnen van thermische kolen, teerzanden of fossiele brandstoffen. Ook worden beleggingsfondsen met beleggingen in bedrijven die betrokken zijn bij de productie of handel van controversiële wapens uitgesloten. Verder geldt dat de vermogensbeheerportefeuille een gemiddelde MSCI ESG-rating A heeft en is er gemiddeld een betere MSCI carbonscore dan de MSCI carbonscore 3. Alpha Capital selecteert alleen beleggingsfondsen of trackers die een minimale art. 8 SFDR classificatie of minimale MSCI ESG-rating van BBB hebben en fondsbeheerders moeten zich hebben gecommitteerd aan de UN PRI of UN Global Compact.

 

Van het vermogen zal 99,5% worden belegd in instrumenten die ecologische of sociale kenmerken promoten. Het overige gedeelte van het vermogen zal bestaan uit liquide middelen die worden aangehouden op de vermogensbeheerrekening voor rebalancingdoeleinden en kosten.

 

Om de promotie van de ecologische en sociale kenmerken te monitoren zullen de portefeuilles periodiek worden gescreend op basis van publiek toegankelijke data van MSCI. Op basis van deze data en de geselecteerde duurzaamheidsinidcatoren wordt de promotie van de duurzaamheidskenmerken gemonitord. Alpha Capital verwacht verder geen beperkingen in de methodologie of gebruikte databronnen, omdat publiek toegankelijke data van MSCI wordt gebruikt.

 

Bij de selectie van beleggingsfondsen en trackers beoordeelt Alpha Capital hoe fondsbeheerders duurzaamheidsrisico’s hebben geïntegreerd in het beleggingsproces. Verder wordt er gekeken naar hoe fondsbeheerders voldoen aan de door Alpha Capital gestelde eisen op het gebied van duurzaamheid.

 

In dit document is verder meer informatie te vinden over de gepromote ecologische en sociale kenmerken van Verantwoord Beleggen en hoe Alpha Capital deze kenmerken promoot.

 

Geen duurzame beleggingsdoelstelling

Dit financiële product promoot ecologische of sociale kenmerken, maar heeft geen duurzame beleggingsdoelstelling.

 

Ecologische of sociale kenmerken van het financiële product

Dit product promoot de volgende ecologische en sociale kenmerken:

 • Het beperken van (de gevolgen van) klimaatverandering;
 • Verbetering op het gebied van sociale thema’s en van arbeidsomstandigheden;
 • Het bevorderen van praktijken van goed bestuur (‘good governance’) van bedrijven.

 

Beleggingsstrategie

Alpha Vermogensbeheer Verantwoord Beleggen belegt in beleggingsfondsen en/of trackers. De doelstelling van de beleggingsstrategie is het aanbrengen van een goede spreiding conform een strategische assetallocatie (SAA) en een periodieke rebalancing. Met behulp van een SAA wordt een goed gespreide beleggingsportefeuille samengesteld over verschillende vermogenscategorieën.

 

Bij de selectie van beleggingsfondsen en trackers worden verschillende kwalitatieve en kwantitatieve selectiecriteria toegepast. Voor het screenen van beleggingsfondsen en trackers wordt er gebruik gemaakt van toegankelijke data van MSCI en periodiek worden de beleggingen in de modelportefeuilles Alpha Vermogensbeheer Verantwoord Beleggen gescreend.

 

Voor Alpha Vermogensbeheer Verantwoord Beleggen geldt dat de vermogensbeheerportefeuille een gemiddelde ESG-rating A van MSCI heeft.  Ook heeft de vermogensbeheerportefeuille van Alpha Vermogensbeheer Verantwoord Beleggen gemiddeld een hogere MSCI carbonscore dan de MSCI carbonscore 3.

 

Aandeel beleggingen

Bij Alpha Vermogensbeheer Verantwoord Beleggen wordt er voor minimaal 99,5% van het vermogen belegd in instrumenten die zijn afgestemd op de ecologische en sociale kenmerken van de beleggingsstrategie, zoals hierboven beschreven. Deze instrumenten kunnen beleggingsfondsen of indextrackers zijn. Maximaal 0,5% van het vermogen bestaat uit liquide middelen die aangehouden worden op de vermogensbeheerrekening voor rebalanceringdoeleinden en kosten.

 

Monitoring ecologische of sociale kenmerken

Portefeuilles worden periodiek gescreend op basis van publiek toegankelijke data van MSCI. Op basis van deze data worden de volgende duurzaamheidsindicatoren gebruikt om de promotie van de ecologische en sociale kenmerken te monitoren:

 • Uitsluitingen van beleggingsfondsen en trackers die beleggen in bedrijven die actief betrokken zijn bij de productie en/of handel van controversiële wapens;
 • Aantal uitsluitingen van beleggingsfondsen en trackers die:
  • voor meer dan 10% van hun intrinsieke waarde beleggen in bedrijven die (een deel van) de omzet halen uit het winnen van thermische kolen en teerzanden; of
  • voor meer dan 5% van hun intrinsieke waarde beleggen in bedrijven die (een deel van) de omzet halen uit fossiele brandstoffen
 • aantal beleggingsfondsen die zich hebben gecommitteerd aan UN PRI en/of UN Global Compact

 

Methodologieën

De methodologieën om ecologische en/of sociale kenmerken te promoten zijn:

 • het toepassen van uitsluitingen van beleggingsfondsen en trackers die beleggen in bedrijven die actief zijn in de sector van controversiële wapens;
 • het integreren van duurzaamheidsrisico’s in de beleggingsbeslissingsprocedure;
 • het toepassen van uitsluitingen van beleggingsfondsen en trackers die voor een bepaald gedeelte van hun intrinsieke waarde beleggen in bedrijven die (een deel van) de omzet halen uit het winnen van thermische kolen, teerzanden of fossiele brandstoffen;
 • het selecteren van beleggingsfondsen en trackers die minimaal een artikel 8 SFDR kwalificatie of een minimale ESG-rating van BBB (MSCI) hebben; en
 • het selecteren van fondsbeheerders die de UN PRI en/of UN Global Compact hebben ondertekend.

 

Databronnen en –verwerking

Bij de monitoring en gebruikte methodologieën wordt gebruik gemaakt van data van MCSI, Morningstar en Sustainalytics.

 

Methodologische en databeperkingen

De verwachting is er geen methodologische en databeperkingen zullen zijn, omdat gebruik wordt gemaakt van publiek toegankelijke data.

 

Due diligence

Alpha Vermogensbeheer Verantwoord Beleggen belegt in beleggingsfondsen en indextrackers.

 

Bij de selectie van beleggingsfondsen en trackers bespreekt Alpha Capital met de fondsbeheerders de volgende onderwerpen: de wijze hoe duurzaamheidsrisico’s zijn geïntegreerd in het beleggingsproces, de ondertekening van UN PRI en/of UN Global Compact, de gevoerde beleggingsstrategie, het beleid ten aanzien van de praktijken van goed bestuur van de ondernemingen waarin wordt belegd, uitgesloten beleggingen en de SFDR classificatie van het beleggingsfonds of tracker.

 

Engagementbeleid

Alpha Capital voert zelf geen actief engagementbeleid nu zij voor Alpha Vermogensbeheer Verantwoord Beleggen alleen belegt in beleggingsfondsen en/of trackers. Alpha Capital zal daarom niet zelf direct in gesprek gaan met de bedrijven waarin wordt belegd via de beleggingsfondsen en trackers. Wel zal Alpha Capital in gesprek gaan met de fondsbeheerders wanneer blijkt dat een beleggingsfonds of tracker niet langer voldoet aan één van de door Alpha Capital gestelde duurzaamheidscriteria.

 

Aangewezen referentie benchmark

Er is geen referentie benchmark aangewezen ten behoeve van de promotie van de ecologische en/of sociale kenmerken.