Algemene voorwaarden
Alpha Capital Asset Management B.V.

 

Tot stand gekomen op 13 februari 2020.
Algemene voorwaarden Alpha Capital Asset Management B.V., gevestigd aan Don Boscostraat 4, 5611 KW, te Eindhoven, ingeschreven bij de KvK te Eindhoven onder nummer 60279095.

 

Definities

In deze Algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 

 • Alpha Capital: Alpha Capital Asset Management B.V.
 • Algemene voorwaarden: De Algemene voorwaarden als hierna vermeld.
 • Dienst: Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook die Alpha Capital voor of ten behoeve van de Cliënt heeft verricht.
 • Honorarium: De financiële vergoeding die voor uitvoering van de opdracht met de Cliënt is overeengekomen.
 • Opdracht: De overeenkomst van opdracht tot dienstverlening.
 • Cliënt: Degene die de gelding van deze Algemene voorwaarden heeft aanvaard en opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de dienst.
 • Overeenkomst: Elke overeenkomst gesloten tussen Alpha Capital en de Cliënt.
 • Bankrekening: De door Cliënten bij een of meerdere banken aangehouden bank- en effectenrekening(en).
 • Markt: Iedere handelsfaciliteit waar ook ter wereld waarop de betrokken financiële instrumenten worden verhandeld en/of plaats waar een Transactie bestemd is te worden uitgevoerd.
 • Overeenkomst: Een volledig ingevuld en door Cliënt rechtsgeldig ondertekende overeenkomst, met inbegrip van de daarop van toepassing verklaarde voorwaarden en bijlagen, voor het verlenen van beleggingsdiensten als nader bepaald in die overeenkomst, inclusief de bij die overeenkomst behorende bijlagen.
 • Reglementering: De reglementen, zoals deze van tijd tot tijd luiden, van de Markt en/of de derde die zorg draagt voor de clearing op die Markt.
 • Rekening: De geld- en effectenrekening(en) bij een bank ten name van Cliënt waarover Alpha Capital in het kader van de Overeenkomst gevolmachtigd is te beschikken of krachtens opdracht tot het doen uitvoeren van een Transactie gevolmachtigd is te beschikken.
 • Transactie: In opdracht, voor rekening en risico en op initiatief van de Cliënt, of in opdracht en voor rekening en risico van Cliënt in het kader van vermogensbeheer, uit te voeren of uitgevoerde transactie in financiële instrumenten.
 • Wft: De Wet op het financieel toezicht, zoals deze van tijd tot tijd geldt en de bij of krachtens deze wet gestelde of te stellen regels.

 

Werkingssfeer
 • Deze Algemene voorwaarden gelden voor iedere offerte en Overeenkomst gesloten tussen Alpha Capital en de Wederpartij, tenzij van deze Algemene voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 • Deze Algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Alpha Capital, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 • De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene voorwaarden van de Cliënt wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene voorwaarden voor het overige in stand. In geval van deze situatie treden Alpha Capital en de Cliënt in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.
 • Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met Alpha Capital zijn overeengekomen.

 

Inschakeling van derden
 • Alpha Capital is bevoegd om bij haar dienstverlening gebruik te maken van de diensten van derden.
 • Alpha Capital zal bij de keuze van de in dit artikel bedoelde derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en periodiek beoordelen of de door deze derden geleverde diensten voldoen aan de afspraken en verwachtingen.
 • Alpha Capital bewaart zelf geen financiële instrumenten. De financiële instrumenten van Cliënten worden bewaard bij een depotbank. Op financiële instrumenten die bewaard worden in het buitenland kan buitenlands recht van toepassing zijn.

 

Offertes
 • Offertes worden (bij voorkeur) schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.
 • Offertes zijn gedurende 1 maand geldig. Offertes vervallen door verloop van deze termijn.
 • Alpha Capital kan niet aan zijn offertes worden gehouden indien de Cliënt, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 • Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod dan is Alpha Capital daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Alpha Capital anders aangeeft.
 • Een samengestelde prijsopgave verplicht Alpha Capital niet tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 • Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

 

Totstandkoming overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de Cliënt van de offerte van Alpha Capital of het tekenen van de advies- of beheerovereenkomst.

 

Duur overeenkomst

De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 

Wijziging overeenkomst
 • Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen stelt Alpha Capital de Cliënt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst.
 • Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Alpha Capital zal de Cliënt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
 • Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal Alpha Capital de Cliënt hierover van te voren inlichten.
 • Indien een vast Honorarium en/of tarief is overeengekomen zal Alpha Capital daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op de prijs. Hierbij zal Alpha Capital trachten, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave doen.
 • Alpha Capital zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Alpha Capital kunnen worden toegerekend.
 • Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Cliënt en Alpha Capital zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.

 

Uitvoering overeenkomst
 • Alpha Capital zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 • Alpha Capital heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 • Alpha Capital heeft in het kader van vermogensbegeleiding het recht om de Overeenkomst in fasen uit te voeren.
 • Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Alpha Capital het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door de Cliënt niet wordt betaald, is Alpha Capital niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten.
 • Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Alpha Capital het recht de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fasen behoren op te schorten totdat de Cliënt de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 • De Cliënt verstrekt tijdig alle gegevens of instructie, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan Alpha Capital.
 • Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft Alpha Capital het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Cliënt.
 • Alpha Capital is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Alpha Capital is uitgegaan van door de Cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledig gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Alpha Capital kenbaar behoorde te zijn.

 

Honorarium
 • De Cliënt zal Alpha Capital per kwartaal een vaste beheer fee betalen. De beheer fee wordt berekend op basis van het gemiddelde vermogen in het kwartaal exclusief liquiditeiten. De beheer fee is exclusief 21% BTW.
 • Onder beheer fee valt alleen het beheren van vermogen en het verschaffen van (fiscale) jaarrapportages. Transactiekosten, bewaarloon en corporate actionkosten worden separaat in rekening gebracht door de depotbank. Alle kosten die voortvloeien uit het Beheer (transactiekosten, etc.) zijn ten laste van de Cliënt.
 • Cliënt verleent Alpha Capital volmacht om te beschikken over de Rekening voor zover dit strekt tot betaling van de hiervoor genoemde vergoedingen en kosten. Deze volmacht blijft van kracht na beëindiging van deze overeenkomst.
 • Het is niet de intentie dat Alpha Capital nog vergoedingen van derden ontvangt zoals van derden van wie beleggingsfondsen in de portefeuille van de Cliënt worden opgenomen of die transacties uitvoeren waartoe Alpha Capital opdracht geeft in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst. Indien er onverhoopt toch vergoedingen worden betaald dan zal Alpha Capital deze één op één doorvergoeden aan Cliënt.
 • De Cliënt verklaart door Alpha Capital geïnformeerd te zijn over de berekeningsgrondslag van derdenvergoedingen en Alpha Capital verplicht zich om de Cliënt desgewenst nadere informatie te verstrekken en wijzigingen in de berekeningsgrondslag mee te delen. Alpha Capital verklaart dat het ontvangen van dergelijke vergoedingen geen invloed heeft op zijn beleggingsbeslissingen.
 • Alpha Capital behoudt zich het recht voor de tarieven te wijzigen indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven. Wijzigingen zullen tenminste dertig dagen voordat zij worden doorgevoerd schriftelijk aan de Cliënt worden medegedeeld. In dat geval heeft de Cliënt het recht binnen 30 dagen na afkondiging van een verhoging, de overeenkomst schriftelijk op te zeggen zoals voorzien in artikel 13 van deze overeenkomst.

 

Uitvoeringstermijnen
 • Indien voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.
 • Indien Alpha Capital gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, nodig heeft van de Cliënt, vangt de levertijd aan nadat de Cliënt deze aan Alpha Capital heeft verstrekt.
 • Bij overschrijding van een uitvoeringstermijn dient de Cliënt Alpha Capital schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij Alpha Capital alsnog een redelijke termijn wordt geboden om uitvoering te geven aan de Overeenkomst.
 • Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de levering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat Alpha Capital zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Gaat Alpha Capital binnen dit termijn niet over tot levering, dan heeft de Cliënt het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

 

Risico-overgang
 • De zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, zijn tot het tijdstip van het in macht brengen van de zaken aan de Cliënt voor rekening en risico van Alpha Capital.
 • Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op de Cliënt over op het moment waarop zaken in de macht van de Cliënt of een door de Cliënt aan te wijzen derde worden gebracht.

 

Betaling bij vermogensbeheer en beleggingsadvies
 • Alpha Capital is bevoegd om terzake van haar dienstverlening vergoedingen en kosten aan Cliënt in rekening te brengen.
 • Alpha Capital is steeds bevoegd en onherroepelijk gemachtigd, maar niet gehouden, om aan haar toekomende vergoedingen en kosten en in het algemeen de bedragen die samenhangen met Transacties en met voor Cliënt gehouden contracten en posities direct ten laste van de Rekening te brengen.

 

Betaling bij vermogensbegeleiding
 • Betaling vindt plaats door middel van storting of overmaking op een door Alpha Capital aangewezen bank- of girorekening op het tijdstip van de koop of levering, tenzij anders is overeengekomen. Daarnaast kan betaling plaatsvinden middels een factuur.
 • Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, op een door Alpha Capital aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders overeenkomen.
 • Alpha Capital is gerechtigd de in de voorliggende periode verrichte werkzaamheden aan de Cliënt te declareren. Declaratie vindt per 3 maanden plaatst.
 • Alpha Capital en de Cliënt kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Indien betaling in termijnen is overeengekomen moet de Cliënt betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de Overeenkomst zijn vastgesteld.
 • Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 • Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de Cliënt, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. Cliënt is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is. Indien de wettelijke rente hoger is, geldt de wettelijke rente.
 • In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Alpha Capital en de verplichtingen van de Cliënt jegens Alpha Capital onmiddellijk opeisbaar.
 • Alpha Capital kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren indien de Cliënt een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Alpha Capital kan de volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 • Alpha Capital heeft het recht de door Cliënt gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

 

Incassokosten
 • Indien de Cliënt in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Cliënt. In ieder geval is de Cliënt incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd.
 • Indien Alpha Capital aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
 • De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Cliënt.

 

Eigendomsvoorbehoud
 • Alle door Alpha Capital in het kader van de Overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Alpha Capital totdat de Cliënt hetgeen hij op grond van de Overeenkomst is verschuldigd deugdelijk is nagekomen en volledig heeft voldaan.
 • Bij het verschuldigde is tevens inbegrepen: de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming.
 • Zolang de eigendom van het geleverde niet over is gegaan op de Cliënt, mag deze hetgeen onder het eigendomsvoorbehoud valt niet doorverkopen, verpanden of op enige andere wijze bezwaren, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn/haar bedrijf.

 

Opschorting

Indien de Cliënt een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft Alpha Capital het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting opschorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voorzover de tekortkoming dat rechtvaardigt.

 

Voorts is Alpha Capital bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien

 • na het sluiten van de Overeenkomst Alpha Capital omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij/Cliënt de verplichtingen niet zal nakomen;
 • de Wederpartij/Cliënt bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Alpha Capital kan worden gevergd.

 

Alpha Capital behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen.

 

Ontbinding

Indien de Cliënt een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Alpha Capital bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

Voorts is Alpha Capital bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien

 • na het sluiten van de Overeenkomst Alpha Capital omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Cliënt de verplichtingen niet zal nakomen;
 • de Cliënt bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • door de vertraging aan de zijde van de Cliënt niet langer van Alpha Capital kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
 • zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Alpha Capital kan worden gevergd;
 • de Cliënt in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom;
 • de Cliënt onder curatele wordt gesteld;
 • de Cliënt komt te overlijden.

Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst.

Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Alpha Capital op de Cliënt onmiddellijk opeisbaar.

Indien Alpha Capital de overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, dan is Alpha Capital niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding omdat zij is overgegaan tot opschorting of ontbinding.

Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Cliënt, dan heeft Alpha Capital het recht schadevergoeding te vorderen voor de schade die indirect of direct daardoor is ontstaan.

 

Overmacht
 • Een tekortkoming kan niet aan Alpha Capital of de Cliënt worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.
 • Onder overmacht wordt in deze Algemene voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Alpha Capital geen invloed kan uitoefenen en waardoor Alpha Capital niet in staat is de verplichtingen na te komen.
 • Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: werkstaking, uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen, of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, stagnatie of vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, gebrek aan arbeidskrachten, alsmede elke omstandigheden, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd tengevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door Alpha Capital in redelijkheid niet van Alpha Capital mag worden verlangd.
 • Alpha Capital heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Alpha Capital zijn verbintenis had moeten nakomen.
 • Ingeval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de Overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding.
 • Zowel Alpha Capital als de Cliënt kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.
 • Zowel Alpha Capital als de Wederpartij kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.
 • Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is behoudt Alpha Capital zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtsituatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.
 • Indien Alpha Capital ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Alpha Capital gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Cliënt is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

 

Voorwaarden Markt en toezichthouders
 • De rechten en verplichtingen van Cliënt hangen samen met en worden mede bepaald door de voorwaarden en regels van de Markt en de door Alpha Capital ingeschakelde derden.
 • Alpha Capital beschikt over een vergunning op grond van de Wet op het financieel toezicht om de aangeboden diensten te verlenen. Alpha Capital staat onder toezicht van en is opgenomen in de registers van de Stichting Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank NV. Alpha Capital is tevens aangesloten bij de Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening.
 • Ten aanzien van de door Cliënt in acht te nemen positie- en uitoefenlimieten, margin- en dekkingseisen en andere voorschriften met betrekking tot derivaten verwijst Alpha Capital naar de toepasselijke regels van de bank waar de Rekening wordt aangehouden en de informatie die de banken aanzien hiervan verspreidt.
 • Cliënt geeft hierbij aan Alpha Capital onherroepelijk toestemming, last en volmacht om in naam en/of voor rekening van Cliënt:
  aan de Markt of toezichthouders posities te rapporteren en zodanige andere informatie te verstrekken met betrekking tot Transacties, als Alpha Capital, de Markt of toezichthouders nodig of wenselijk achten voor de opsporing of preventie van regelovertreding en/of misbruik van de financiële markten;
 • limieten in acht te nemen, posities te sluiten, opties uit te oefenen en optie- en/of termijncontracten of waarden die daarmede verband houden te verkopen en ook overigens al datgene te verrichten waartoe Alpha Capital op grond van de Reglementering of de Algemene voorwaarden gerechtigd is en/of hetgeen nodig is om de posities van Cliënt in overeenstemming te brengen met de Reglementering.

 

Informatie en communicatie
 • Persoonlijke informatie betreffende de dienstverlening van Alpha Capital, waaronder begrepen rapportages, kan door Alpha Capital in plaats van op papier op een andere duurzame gegevensdrager aan Cliënt worden verstrekt.
 • Niet persoonlijke informatie betreffende de dienstverlening van Alpha Capital wordt door Alpha Capital verstrekt via haar website, www.alphacapital.nl. Alpha Capital zal ervoor zorgdragen dat deze informatie actueel en toegankelijk is. De administratie van Alpha Capital strekt tegenover Cliënt tot volledig bewijs, behoudens door Cliënt geleverd tegenbewijs.
 • De communicatie tussen Cliënt en Alpha Capital kan mondeling of schriftelijk geschieden. Onder schriftelijk wordt verstaan iedere door Alpha Capital geaccepteerde duurzame gegevensdrager.
 • Cliënt dient Alpha Capital mee te delen naar welk adres persoonlijke informatie gezonden dient te worden. Adreswijzigingen dient Cliënt schriftelijk mee te delen.
 • Opdrachten, opgaven en mededelingen van Cliënt aan Alpha Capital dienen te worden gericht aan het kantooradres van Alpha Capital. Cliënt dient er zorg voor te dragen dat opdrachten, opgaven en mededelingen aan Alpha Capital duidelijk zijn en de juiste gegevens bevatten. Formulieren dienen door Cliënt volledig te worden ingevuld. Andere door Alpha Capital goedgekeurde informatiedragers of communicatiemiddelen dient Cliënt in overeenstemming met de aanwijzingen van Alpha Capital te gebruiken.
 • Cliënt dient de door Alpha Capital aan hem ter beschikking gestelde formulieren, informatiedragers en communicatiemiddelen zorgvuldig te bewaren en te behandelen.
 • Alpha Capital is bevoegd om van telefoongesprekken opnames te maken en deze en andere vormen van communicatie tussen haar en Cliënt op te slaan op een (digitale) gegevensdrager. Alpha Capital is bevoegd om deze gegevens als bewijsmiddel te gebruiken tegen Cliënt.
 • Op verzoek van Cliënt verstrekt Alpha Capital de algemene of persoonlijke informatie alsnog op papier.

 

Informatie, kwalificatie, classificatie en persoonsgegevens
 • Alpha Capital wint bij aanvang van de relatie de voor de uitvoering van haar diensten relevante informatie in over de financiële positie van Cliënt, over zijn kennis en ervaring met beleggen in financiële instrumenten, zijn beleggingsdoelstellingen en risicobereidheid. Het is de verantwoordelijkheid van Cliënt Alpha Capital volledig en voldoende gedetailleerd de informatie te verschaffen die Alpha Capital vraagt alsmede – ongevraagd – informatie die in dat kader relevant is. Alpha Capital waarschuwt Cliënt hierbij dat onjuiste en/of onvolledige informatie ertoe kan leiden dat Alpha Capital adviezen voor transacties in financiële instrumenten verstrekt en/of beheer voert die niet geschikt of zelfs nadelig (kunnen) zijn voor Cliënt.
 • Cliënt verklaart dat alle door hem aan Alpha Capital verstrekte informatie betreffende zijn financiële positie, kennis en ervaring met beleggen, beleggingsdoelstellingen en risicobereidheid, volledig en juist is. Op Alpha Capital rust geen verplichting de door Cliënt verstrekte informatie op juistheid te controleren. Cliënt zal elke wijziging in de in dit artikel bedoelde gegevens onverwijld schriftelijk aan Alpha Capital meedelen.
 • Wijzigingen in de bevoegdheid van Cliënt of van zijn vertegenwoordigers of gevolmachtigden zullen, ook al heeft inschrijving daarvan in openbare registers plaatsgevonden, tegenover Alpha Capital eerst van kracht zijn nadat Alpha Capital daarvan schriftelijk in kennis is gesteld.
 • Alpha Capital classificeert Cliënt als niet-professionele Cliënt. Dit betekent dat aan de Cliënt geboden bescherming van zijn rechten als belegger de hoogst mogelijke is.

 

Transacties
 • Transacties tot aan- of verkoop van financiële instrumenten kunnen uitsluitend telefonisch door Cliënt aan Alpha Capital worden gegeven.
 • Opdrachten tot het verrichten van transacties kunnen eventueel ook nog per elektronische mail worden verstrekt mits afkomstig van een bij Alpha Capital bekend e-mailadres. De opdracht is dan echter pas aanvaard nadat deze door Alpha Capital voor akkoord per elektronische mail is terug gemeld. Alpha Capital is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het niet of niet tijdig beantwoorden van elektronische mail.
 • Alpha Capital maakt onverwijld na ontvangst van een opdracht om een Transactie te verrichten, aantekening van de datum en het tijdstip van ontvangst, alsmede van de inhoud van de opdracht. Telefonisch verstrekte Transacties worden door bandopname vastgelegd. Deze bandopnames strekken tussen Alpha Capital en Cliënt tot bewijs.
 • Schriftelijke Transacties tot aan- of verkoop van financiële instrumenten dienen duidelijk te vermelden de naam, adres en woonplaats van Cliënt, het nummer van de Rekening, het bedrag of het aantal financiële instrumenten die Cliënt wenst te kopen en/of te verkopen. Alpha Capital kan te allen tijde nadere eisen stellen met betrekking tot de aan haar te verstrekken gegevens.
 • Bij gebreke van een duidelijke opdracht zal Alpha Capital de opdracht retourneren met het verzoek om verduidelijking. Alpha Capital zal de Transactie eerst uitvoeren na ontvangst van een duidelijke opdracht.
 • Cliënt kan door hem gegeven Transacties herroepen, mits herroeping Alpha Capital zo tijdig bereikt dat zij de uitvoering van de Transactie redelijkerwijs nog kan stopzetten.
 • Alpha Capital kan een minimumbedrag per Transactie per financieel instrument vaststellen.
 • De afwikkeling van de Transacties zal worden afgehandeld via een broker en plaatshebben via de Rekening.
 • Bij het doorgeven van orders inzake Transacties zal Alpha Capital alle redelijke maatregelen nemen om het beste resultaat voor de Cliënt te behalen. Hiertoe dient Alpha Capital (periodiek) te verifiëren of de derden aan wij hij orders doorgeeft over adequate orderuitvoeringsregelingen beschikken.

 

Controle bescheiden van Alpha Capital
 • Cliënt is gehouden de door Alpha Capital aan hem verstrekte rapportages, nota’s of andere opgaven onmiddellijk na ontvangst te controleren. Voorts dient Cliënt, indien sprake is van een door Cliënt gegeven opdracht, te controleren of Transactie juist en volledig zijn uitgevoerd. Bij constatering van een onjuistheid of onvolledigheid is Cliënt gehouden Alpha Capital daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.
 • Indien Cliënt de inhoud van rapportages, nota’s of andere opgaven van Alpha Capital niet schriftelijk heeft betwist binnen een maand nadat die stukken redelijkerwijs geacht kunnen worden Cliënt te hebben bereikt, geldt de inhoud van die stukken als door Cliënt te zijn goedgekeurd en heeft Cliënt Alpha Capital gedechargeerd.
 • De administratie van Alpha Capital strekt tegenover Cliënt tot volledig bewijs, behoudens door Cliënt geleverd tegenbewijs.
  In de in dit artikel bedoelde gevallen is Alpha Capital gehouden om haar tekortkomingen te herstellen, onverminderd de verplichting van Cliënt medewerking te verlenen aan door Alpha Capital voorgestelde redelijke schade beperkende maatregelen.

 

Aansprakelijkheid van Alpha Capital
 • De rechten van Cliënt hangen samen met en worden mede bepaald door de Reglementering. Alpha Capital waarschuwt Cliënt dat zich op Markten bijzondere omstandigheden kunnen voordoen en/of dat op grond van de Reglementering besluiten en maatregelen kunnen worden genomen die invloed kunnen hebben op zijn positie. Onder meer kan in bijzondere omstandigheden de handel geheel of gedeeltelijk worden opgeschort.
 • Bijzondere omstandigheden zijn onder meer: ongewoon grote toevloed van opdrachten op de Markt, storingen of capaciteitstekortkomingen in computer-, communicatie-, of andere systemen, lijnen of apparatuur, en gehele of gedeeltelijke opschorting of belemmering op de betreffende markt. Voor de eventuele nadelige gevolgen van de in dit artikel bedoelde bijzondere omstandigheden is Alpha Capital niet aansprakelijk.
 • Cliënt erkent en aanvaardt zijn schadebeperkingplicht en zal alles doen wat redelijkerwijs in zijn vermogen ligt om eventuele schade tot een minimum te beperken. Indien Cliënt nalaat tijdig zijn schade te beperken, erkent en aanvaardt Cliënt dat alle schade vanaf het moment dat hij zijn schade had kunnen beperken voor zijn eigen rekening en risico is. Alpha Capital is niet gehouden om, op het moment dat Cliënt zijn schade dient te beperken, Cliënt nogmaals te wijzen op het bestaan van zijn schadebeperkingplicht.
 • Alpha Capital is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door grove schuld of opzet van Alpha Capital.
 • Alpha Capital is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.
 • Indien Alpha Capital aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Alpha Capital beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar aan Alpha Capital uitkeert of tot maximaal eenmaal het bedrag dat in de factuur staat vermeld.
 • Alpha Capital is in geen geval aansprakelijk voor schade veroorzaakt door tekortkomingen van de door Alpha Capital ingeschakelde derden.

 

Belangentegenstellingen en andere preventieve beschermingsmaatregelen
 • Alpha Capital heeft een beleid inzake het voorkomen en omgaan met belangentegenstellingen. De activiteiten van Alpha Capital zijn louter beperkt tot het verrichten van vermogensbeheer, -begeleiding en -advies en het ontvangen en doorgeven van opdrachten in financiële instrumenten. Daarenboven heeft Alpha Capital geen eigen fondsen, geen eigen posities en is ze niet betrokken bij emissies. Indien er zich toch belangentegenstelling zal voordoen, zal Alpha Capital Cliënt hiervan onverwijld in kennis stellen.
 • Alpha Capital heeft de nodige maatregelen getroffen ter voorkoming van fraude, gebruik van voorkennis en calamiteitenbeheersing. Alpha Capital heeft haar administratieve organisatie en interne controle procedures door middel van functiescheiding zo ingericht dat fraude zoveel mogelijk kan worden voorkomen. Daarnaast gelden binnen Alpha Capital compliance procedures en gedragsregels, om het gebruik van voorkennis binnen Alpha Capital te voorkomen. Voor medewerkers van Alpha Capital geldt voor het doen van privétransacties een “reglement privétransacties”. Dit reglement bevat verbodsbepalingen die beogen tegen te gaan dat door privébeleggingen van betrokken medewerkers belangenconflicten ontstaan of voorkennis wordt gebruikt. Alpha Capital heeft een compliance officer die de strikte naleving van onder meer deze regels controleert.

 

Beleggerscompensatiestelsel

Alpha Capital valt onder het Beleggerscompensatiestelsel. Op grond van deze regeling kunnen Cliënten, mits wordt voldaan aan de daaraan gestelde voorwaarden, recht hebben op een maximaal bedrag van 20.000 Euro per persoon indien Alpha Capital onverhoopt niet voldoet aan haar verplichtingen. Een dergelijke situatie zou zich kunnen voordoen bij faillissement of surseance van betaling van Alpha Capital. Deze regeling is uitdrukkelijk niet bedoeld voor compensatie van verliezen voortvloeiend uit beleggingen.

 

Beëindiging

Ieder der partijen kan de Overeenkomst te allen tijde zonder vermelding van gronden door middel van een aangetekend schrijven ter attentie van de directie met onmiddellijke ingang op elk tijdstip opzeggen, welke opzegging met ingang van de eerstvolgende werkdag na ontvangst respectievelijk na verzending door Alpha Capital van kracht zal zijn.

 

Indien een (in vergelijking met het belang van de opzeggende partij) zwaarwegend belang van de wederpartij door een opzegging met onmiddellijke ingang onredelijk zou worden geschaad, kan de opzeggende partij slechts opzeggen met inachtneming van een naar omstandigheden van het geval redelijke termijn.

 

De Overeenkomst eindigt onmiddellijk zonder dat opzegging is vereist:

 • wanneer Cliënt in surseance van betaling komt te verkeren, failliet wordt verklaard of wordt ontbonden; of
  voor zover Cliënt een natuurlijk persoon is en hij overlijdt, onder bewind of onder curatele wordt gesteld of zijn schulden worden gesaneerd.
 • Indien door of vanwege de Cliënt de Overeenkomst eindigt, is Alpha Capital niet gehouden tot gehele of gedeeltelijke restitutie van aan haar verschuldigde en reeds betaalde vergoedingen en blijft Cliënt nog niet betaalde vergoedingen van het desbetreffende lopende gehele kwartaal onverminderd verschuldigd.
 • Na opzegging van de Overeenkomst zullen tussen Cliënt en Alpha Capital bestaande verplichtingen zo spoedig mogelijk worden afgewikkeld met inachtneming van de daarvoor geldende termijnen. Tijdens de afwikkeling blijven de Algemene voorwaarden van kracht.

 

Vrijwaring
 • De Cliënt vrijwaart Alpha Capital voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Cliënt toerekenbaar is, tenzij deze aanspraken het gevolg zijn van grove schuld of opzet van de kant van Alpha Capital en de Cliënt aantoont dat hem ter zake geen enkel verwijt treft.
 • Indien Alpha Capital uit dien uit hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Alpha Capital zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van Alpha Capital en derden komen verder voor rekening en risico van de Wederpartij.

 

Verjaringstermijn
 • Voor alle vorderingen en verweren jegens Alpha Capital en de door Alpha Capital (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.
 • Het voorgaande is niet van toepassing op vorderingen en verweren die gegrond zijn op het niet beantwoorden van de afgeleverde zaak aan de Overeenkomst. In dit geval verjaren de vorderingen en verweren door verloop van twee jaar nadat de Cliënt Alpha Capital ingelicht heeft over het gebrek van de afgeleverde zaak.

 

Intellectuele eigendom
 • Alpha Capital behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.
 • Alpha Capital behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Privacy
 • De gegevens en informatie die de Cliënt aan Alpha Capital verstrekt, zal Alpha Capital zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.
 • Alpha Capital mag de persoonsgegevens van de Cliënt uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.
 • Het is Alpha Capital niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Cliënt uit te lenen, verhuren, verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.
 • Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Alpha Capital gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en Alpha Capital zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Alpha Capital niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling. Tevens is de Cliënt niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.
 • Alpha Capital behoudt zich het recht de overige gegevens van de Cliënt geanonimiseerd te gebruiken voor (statistisch) onderzoek en database.

 

Toepasselijke recht en geschillen
 • Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Alpha Capital partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Cliënt zijn woonplaats in het buitenland heeft.
 • De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 • Klachten over de dienstverlening dienen schriftelijk, voorzien van naam, adres en woonplaats van Cliënt en een duidelijke omschrijving van de klacht, te worden ingediend bij Alpha Capital ter attentie van de directie.
 • Cliënt kan, indien Alpha Capital naar het oordeel van Cliënt een klacht niet naar tevredenheid of niet tijdig heeft afgehandeld, een geschil aanhangig maken bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening in overeenstemming met de daarvoor geldende reglementen.
 • In afwijking van artikel 15.3 kan een geschil over de dienstverlening in eerste aanleg worden voorgelegd aan een bevoegde rechter te Nederland.

 

Wijzigingen
 • Alpha Capital is te allen tijde bevoegd de Algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk te wijzigen.
 • Voor zover de Wft nadere eisen stelt aan de Algemene voorwaarden of de Overeenkomst, die nopen tot aanpassing daarvan, zal een dergelijke wijziging, niettegenstaande het bepaalde in artikel 14.2, automatisch deel uitmaken van de Algemene voorwaarden of de Overeenkomst, zonder dat daarvoor de instemming van Cliënt of Alpha Capital is vereist.
 • Indien de Overeenkomst wordt beëindigd op een tijdstip dat ligt voor het tijdstip waarop eventuele wijzigingen van de Algemene voorwaarden bindend worden, zullen de Algemene voorwaarden zoals die gelden op het eerstgenoemde tijdstip van kracht zijn tijdens de afwikkeling.
 • De actuele tekst van de Algemene voorwaarden zal op de website van Alpha Capital beschikbaar zijn.